Strona Główna ˇ Forum ˇ Artykuły ˇ Download ˇ Linki ˇ Galeria ˇ IV Supermaraton Nietążkowo 2018Poniedziałek, Sierpień 02, 2021
Drużyna Szpiku

Drużyna Szpiku

Nawigacja
Strona Główna
Statut Klubu
Forum
Artykuły
Download
Kalendarz GP Drużyny Szpiku
FAQ
Linki
Kontakt z Klubem
Kontakt
Galeria
Szukaj
IV Supermaraton Nietążkowo 2018
Sponsorzy
 
Logo Firmy Euro-Rower
 
Doradca Budowlany 24
 
Adas
 
Goma
 
Hurtownia Narzędzi Lipno 
 
Salon Urody R&R 
 
Patron Medialny
Panorama Leszczyńska
Nowości w Euro-Rower

Nowości

Promocje

Statut Klubu

 

STATUT 

LESZCZYŃSKIEGO KLUBU KOLARSKIEGO

 

Rozdział l

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 §1

      Leszczyński Klub Kolarski zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadzie dobrowolności sportowców i miłośników sportu.

§2 

 1. Terenem działania Klubu jest miasto (gmina) Leszno
 2. Siedzibą Klubu jest ul. Tama Kolejowa 5a, 64-100 Leszno

 §3 

     Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7a ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu z chwilą wpisu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę, uzyskuje osobowość prawną. 

§4 

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.
 2. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 §5 

     Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  

Rozdział 2

Cel i środki działania

 §6 

     Celem Klubu jest:

 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków i sympatyków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu.
 2. Angażowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 4. Organizowanie zajęć sportowych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. 

§7 

     Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi i sportowymi, oraz innymi klubami sportowymi.

 §8 

     Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków.

 

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9 

 1. Członkami Klubu mogą być, pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy - także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złoża pisemną deklarację, zapłacą składkę członkowską i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§10 

     Członkowie Klubu mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu.
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu. 

§11 

     Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu. 

§12 

     Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

  a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
  b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 1 (jednego) roku,
  c) działania na szkodę Klubu.

 3. Rozwiązanie się Klubu.  

Rozdział 4

Władze Klubu

 §13 

     Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna

     Kadencja władz trwa 2 (dwa) lata

     Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

     Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§14 

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd l (jeden) raz na rok.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd l (jeden) raz na rok nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjną,
  c) na wniosek 1/3 ogółu członków.

     Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż l (jeden) miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§15 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

  a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,
  b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,
  c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
  d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
  f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd. 

§16 

 1. Zarząd Klubu składa się z 5 (pięciu) członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybieraj ą Prezesa, Wiceprezesa,
 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 (dwa) razy w roku
 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność, co najmniej 3 (trzech) członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa
 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub Wiceprezesowi działającemu wspólnie z członkiem Zarządu Klubu. 

§17 

     Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,
 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. Przyjmowanie i skreślanie członków,
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu. 

§18 

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności, co najmniej 3 (trzech) uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w 14 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§19 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
  a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
  b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
  e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu. 

§20 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 (dwóch) uprawnionych do głosowania.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 14 ( czternastu) dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§21 

     W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób powołanych nie może przekroczyć 1 osoby do Komisji Rewizyjnej, 2 osób do Zarządu Klubu.

 

Rozdział 5
Wyróżnienia i kary
 

§22 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody. 2 Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu 

§23 

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu -Zarządowi przysługuje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) nagany,
  c) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy,
  d) wykluczenia.
 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
 3. Uchwała Warnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu 

§24

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,
  c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
  d) majątek,
  e) inne źródła. 

§25 

      Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu 

§26 

     Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§27 

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

Leszno 2012

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia błedów lub trudności w użytkowaniu strony proszę przeczytać FAQ, a następnie po jego przeczytaniu (w razie dalszych niejasności/problemów) zgłaszac/pytać administratora strony przez E-mail: LKKLeszno@gmail.com lub Prywatną Wiadomość.


Copyright © 2013

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie